Sprachen

Resize Text

+A A -A

Change Colors

Sie sind hier

Гласът на социалните услуги в европейския социален диалог

Социалните услуги са сред най-големия сектор, създаващ заетост в Европа, като само през последното десетилетие са разкрили над 2 милиона нови работни места, а наетите в сектора на територията на целия Европейски съюз наброяват над 10 милиона души. Това означава, че доставчиците на социални услуги са основни работодатели, които често трябва да управляват набирането и задържането на персонала и да осигуряват достойни условия на труд и професионално развитие на всички при често ограничени финансови ресурси.
 
Европейските договори позволяват на работодателите и представителите на профсъюзите да обсъждат най-добрите възможности за справяне с общите предизвикателства. Този процес се нарича европейски социален диалог, който също гарантира, че социалните партньори имат правото на т.нар. „изключителни консултации“ по областите на политиките, които ги засягат. Сред тях са политиките за пазара на труда, сред които директивата за работното време и европейските структурни фондове.
 
Независимо, че е много важен работодател, секторът на социалните услуги все още не е изградил структури за европейски социален диалог. Това намалява способността на работодателите и работниците в сектора да оценяват колективно общите проблеми и ограничава гласа на работодателите в сектора по важни политически въпроси.
 
Чрез проектите „Насърчаване на социалните услуги на работодателите в социалния диалог“ (PESSIS) EASPD участва активно в улесняването създаването на Федерация на европейските социални работодатели, която има за цел да гарантира, че работодателите в сектора са представени адекватно в европейския социален диалог; следователно да се ползват от същите предимства, които имат работодателите в други сектори.  
 
Уведомете ни, ако разполагате с информация за национална организация на работодателите, която би проявила интерес да се присъедини към социалните работодатели. Можете да намерите допълнителна информация на адрес: www.socialemployers.eu.
 

Thomas Bignal 
Съветник по инвестиционната политика на EASPD