Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - декември II

Редакционна статия

2018 г.: годината, в която поехме ангажимент!

С наближаването на края на годината, нашият генерален секретар Люк Зелдерло разглежда успешното прилагане на стратегията „Да поемем ангажимент!“ през 2018 г. и споделя надеждите си за по-добра и по-социална Европа през новата година. Прочетете повече.

 

Гласът на нашите членове

Европейска карта на лицата с увреждания – Насърчаване на приобщаването и активното европейско гражданство

Членуващата в EASPD финландска организация KVPS е лидер във Финландия в пилотния проект за европейската карта на лицата с увреждания в продължение на две години. Картата представлява финансиран от Европейската комисия проект в периода 2016-2018 г., чиято цел е разработването на система за взаимно признаване на статута на хората с увреждания между държавите-членки на ЕС. Петра Рантамаки, директор „Партньорства“ на KVPS, споделя положителните страни и предизвикателствата на техния опит, свързан с въвеждането на картата. Прочетете повече.

 

Новини от EASPD

 

EASPD публикува съвместна декларация от конференцията в гр. Варна през 2018 г. относно предприятията от социалната икономика

EASPD излага позицията на доставчиците на услуги за подкрепа на хората с увреждания относно социалното предприемачество в съвместна декларация за предприятията от социалната икономика въз основа на резултатите от дебатите на нашата международна конференция през м. юни 2018 г. в гр. Варна. Прочетете повече.

 

Покана за представяне на практики! EASPD иска да споделите Вашия опит в предоставянето на услуги на възрастни хора с увреждания

EASPD и ECCE търсят доставчици на услуги, които предлагат практики, отразяващи предизвикателствата и възможностите за свързване на услуги за възрастни хора с услуги за хора с увреждания. Прочетете повече.

 

Европейски новини

 

Европейската комисия публикува Съвместния доклад за заетостта за 2019 г.

Европейската комисия публикува своя Съвместен доклад за заетостта за 2019 г., който изтъква основните процеси в областта на заетостта и социалното развитие в ЕС през последната година. Екипът по въпросите за политиките на EASPD Ви информира за това, което трябва да знаете, в нашия обобщен доклад. Прочетете повече.

 

Европейската комисия цели повишаване на осведомеността за социалната икономика заедно с местните и регионалните власти

Европейската комисия приканва публичните регионални или местни власти в ЕС да представят предложения за организиране на събитие за повишаване на осведомеността относно социалната икономика. Прочетете повече.
 

Награда „Хоризонт“ в размер на 2 млн. евро за по-добра мобилност на възрастните хора

Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ се надява да постигне изкореняване на социалното изключване на възрастните граждани, като предлага награда в размер на 2 милиона евро за предложението, което демонстрира най-добре вече реализирано успешно решение за подобряване на мобилността на възрастните хора. Прочетете повече.

 

Актуална информация от EASPD в областта на инвестициите: най-новите възможности за социални инвестиции във Вашата страна

EASPD ще следи и предоставя редовно актуална информация за стратегически социални инвестиции из цяла Европа като част от нова услуга за нашите членове, която ще вдъхновява и информира сектора в максимална степен за новите възможности в Европа. Прочетете повече.

 
Агенцията на Европейския съюз за основните права публикува последните си доклади относно движещите сили и пречките пред деинституционализацията

Агенцията на Европейския съюз за основните права публикува няколко материала в подкрепа на процеса на деинституционализация на хората с увреждания. Прочетете повече.

 

Предстоящи събития

 

 

10-15 март 2019 г., Тирана (Албания) – Курс за обучение на EASPD: „Изграждане на приобщаващо училище за всички“

21-22 март 2019 г., Брюксел (Белгия) – Конференция на тема „Застаряването и уврежданията“

27-30 март 2019 г., Нюрнберг (Германия) – Годишен панаир на германските производствени цехове за хора с увреждания 2019 г., BAG WfbM, Германия
16-18 май 2019 г., Букурещ (Румъния) – Годишна конференция на EASPD: „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu