Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Готови сме да изразим становището си по многогодишната финансова рамка на ЕС

Предложението на Европейската комисия относно многогодишната финансова рамка (МФР) бе изготвено след продължили месеци консултации, заседания и приемането на позиции, които допринасят за провеждащия се дебат.
 
За EASPD, както и за много други, диалогът с институциите на ЕС е от съществено значение и взаимодействието ни с тях ще оформи бъдещата ни работа. Докато се подготвяме за новия кръг на обсъжданията относно следващата МФР, тази необходимост от диалог и дебати е още по-належаща, като EASPD иска да гарантира, че подкрепата на по-социална, приобщаваща и сплотена Европа е сред приоритетите в дневния ред.
 
Нашата позиция относно МФР, приета след съгласуване с нашите членове, обхваща по същество 3 послания:
 
На първо място, секторът на социалните услуги се нуждае от подкрепата на Европейския съюз по отношение както на финансирането, така и на стабилни политически структури. Това е ключов момент, в който Европа може да покаже как може да свърже своите възобновени социални амбиции с адекватни инструменти, предоставяйки качествени резултати за всички. Време е да видим как се прилага социалният стълб и как услугите могат да допринесат за неговото реализиране.
 
На второ място, услугите за подкрепа доказаха ролята си на „съюзник“ в създаването на приобщаващи общества. Те са катализатор на социалните иновации и гръбнакът при кризисни и извънредни ситуации. Но най-вече дават възможност за индивидуален растеж, овластяване и благосъстояние. Признаването им като ключови заинтересовани страни може да се постигне само чрез адекватни законодателни механизми, които позволяват тяхното участие и улесняват усвояването на предоставените им средства от ЕС.
 
Накрая, но не на последно място, бъдещето на сегашното поколение непременно ще зависи от достъпността, наличността, приемливата цена и адаптивността на услугите за подкрепа в отделните общности. Инвестициите в научните изследвания, иновациите и цифровизацията няма да постигнат своя пълен потенциал, ако не бъдат взети под внимание проблемите, свързани с персонала. Секторът има належаща нужда от обновяване и признание, затова обучението на персонала, преструктурирането на длъжностните характеристики и подходите, ориентирани към отделната личност, трябва да бъдат включени в дневния ред.
 
EASPD очаква да участва пряко в същината на преговорите по МФР и сме готови да изразим становището си по нея.

 

Сабрина Ферайна,
Ръководител „Политики“ на EASPD