Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Иновации за социална Европа (Editorial BG)

Иновации за социална Европа

„Без промяна няма иновации, творчество или стимули за подобрение. Инициаторите на промяната, която е неизбежна, са много по-добре подготвени да я управляват.“

Уилям Полард

Прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания налага промяна на парадигмата. За доставчиците на услуги това означава промяна на начина, по който се предоставят услугите, на необходимото обучение на персонала, на организационната култура и на много други параметри. Необходимостта от промяна върви ръка за ръка с необходимостта от нови знания и новаторски решения.
Именно затова новата стратегия „Commit!“ на EASPD поставя иновациите и ноу-хауто в центъра на нашите дейности. През следващите години ще играем ръководна и обединяваща роля в разработването на новаторски модели, предоставящи по-добра подкрепа на хората с увреждания в цяла Европа.

От съществено значение за постигането на тази амбициозна цел е изграждането на капацитет за иновации в сектора на социалните грижи и услугите за предоставяне на подкрепа. За целта е важно да се създаде по-засилено сътрудничество с научноизследователските и академичните мрежи, което ще позволи преноса на необходимите знания от теорията към практиката.
През м. март EASPD участва в две важни събития, които ще ни помогнат да постигнем нашата цел:
 

  • Първата среща по финансирания от ЕС проект „Свързване на приобщаващото социално планиране, развитието на местните общности и предоставянето на услуги за хора с увреждания“ (CISCOS), която се проведе на 5 и 6 март 2018 г. в германския град Зиген. CISCOS ще разработи нов курс на обучение, който ще съчетава академичното обучение с практическото прилагане на приобщаването и участието на хората с увреждания в развитието на услугите. На срещата участваха организации от девет европейски държави, чиято задача беше създаването на нов съюз за знанието, обхващащ университети, доставчици на услуги, представители на местните власти и потребители на услуги
  • На 12 и 13 март 2018 г. EASPD, съвместно с Центъра за планиране и оценка на социалните услуги (ZPE) на Университета в Зиген, организира втория Съвместен научноизследователски форум на „Европейската научноизследователска платформа за приобщаващо обществено планиране и развитие на услугите за хората с увреждания“ (EURECO). EURECO е инициатива, насочена към обединяване на научните изследвания и практиката за по-иновативни научни изследвания в областта на развитието на приобщаващи общности. Форумът ще приветства представители на европейските научноизследователски институции, които работят в сферата на хората с увреждания, общественото планиране и приобщаващите услуги, както и други експерти и представители на доставчици на услуги за хората с увреждания.

Тези две инициативи полагат основите за изграждане на засилено сътрудничество с ангажираните с научни изследвания лица и организации. Каним всички членове и партньори на EASPD да допринесат за разширяването на мрежите на CISCOS и EURECO.  За да внесем промяна и да създадем действително приобщаваща Европа, ние трябва да създаваме иновации, като работим заедно за постигането на тази цел.

 

Asel Kadyrbaeva
Research & Development Officer