Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Най-важно е въздействието (BG/editorial)

Основаната на доказателствата информация и осведомяването относно научните изследвания: очаквайте скоро новите доклади!
 

"Дължината на този доклад го предпазва от опасността да бъде прочетен.“
Уинстън Чърчил
 

Години наред EASPD залага като свой основен приоритет необходимостта от нови знания, новаторски решения и основана на доказателствата информация в подкрепа на развитието на политиките. 2017 г. беше особено ползотворна от гледна точка на нашите изследвания и дейности за събиране на данни, а 2018 г. започна с редица доклади по различни теми, които са резултат от допитването на EASPD с нашите членове, озаглавено „Научноизследователска програма на EASPD в областта на услугите за хора с увреждания“. Чрез допитването бяха идентифицирани бъдещите възможности за научни изследвания, с цел подобряване или улесняване на услугите за хората с увреждания. Тези доклади предоставят нови знания и доказателства за текущите предизвикателства и пречки, както и за бъдещите тенденции и развитие на сектора на социалните грижи и подкрепа.

Също като хубавото вино, на някои научноизследователски резултати им е нужно време, за да бъдат обработени и „бутилирани“, а след това трябва да се отпиват на малки глътки, за да могат да бъда оценени от читателя. Поради тази причина през следващите седмици EASPD ще публикува най-актуалните ни материали (достъпни на няколко езика) и ще обобщава основните им послания в поредица от кратки и точни публикации.

През следващите седмици очаквайте публикуването на:

  • Наемане и задържане на служителите в социалните услуги: отключване на потенциала за създаване на работни места в сектора
  • Инвестициите в социалните грижи и подкрепа: европейски императив
  • Европейският семестър и социалните инвестиции: справяне с недостига на финансиране на социалните услуги
  • Най-добрите практики относно стратегиите за заетост на хората с увреждания
  • Последици от Директивата на ЕС за работното време относно условията на труд в социалните грижи и услугите за подкрепа за хора с увреждания
  • Проучване на EOHR на работната сила за 2017 г.
  • Пречки пред по-широкото внедряване на ориентираните към личността технологии в услугите за хора с увреждания
  • Фактологични справки за 10 държави за сектор „Социални грижи и услуги за подкрепа за хората с увреждания“
  • Подпомагане на живеещите в институции хора с увреждания в сравнение с ползващите обществени услуги по места: сравнение на разходите в 5 държави

Новата стратегия „Да поемем ангажимент“ за 2018-2021 г. на EASPD поставя иновациите и ноу-хауто в центъра на нашите дейности. Осведомяването относно резултатите от изследванията е важна част от процеса на създаване на знания. Ще продължим да работим не само за събирането на данни само по себе си, но и за подобряване на начина, по който предоставяме информация за научните изследвания, за да може да достигне до подходящите хора по подходящия начин. На повече езици, с лесен за използване дизайн, в по-лесни за възприемане формати и чрез стратегическа комуникация, която ще достига до Вас системно и по въздействащ начин... Останете с нас!
 

Кармен Аройо де Санде,
Ръководител „Политики“ на EASPD