Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Отново на пътя на растежа. Социалното приобщаване ще направи този растеж устойчив! (Editorial April I BG)

 Страхотна новина: Европа отново е на пътя на растежа! Икономиката на континента отчита най-високия си ръст от десетилетие насам, а заетостта в Европа е на рекордни нива.
 
Това бе основното послание в публикуваните наскоро „доклади по страни“ на Европейската комисия, които анализират социо-икономическите тенденции в 27 от общо 28-те страни-членки на ЕС (Гърция има свой отделен механизъм на докладване). Заслужава си да се прочетат. В своята всеобхватна оценка Европейската комисия съобщава много положителни новини за европейската икономика. Също така потвърждава, че отчитаните в момента „благоприятни условия са дали възможност за по-нататъшно укрепване на основите на икономиките на Европа“.
 
Основите на европейските икономики са структурите, които позволяват на всички хора да участват и да бъдат активни граждани в живота. Това означава инвестиции в системите за социално осигуряване, образование, здравеопазване и жилищно настаняване. Но най-важното е, че това означава инвестиции в хората. През последното десетилетие наблюдавахме отслабване на тези основи – със съкращаване на разходите в целия Европейски съюз. Икономиката със сигурност може вече да се възстановява, но основите ѝ все още са нестабилни, което налага инвестиции в по-приобщаващи икономики. Европейската комисия признава това, посочвайки че „устойчивите и приобщаващите системи за социална закрила са от централно значение за смекчаване на последиците от икономическите сътресения“.
 
Нашите системи за социална закрила и социално осигуряване трябва да бъдат много повече от „социален парашут“ в случаите, в които икономиката тръгне в неблагоприятна посока. Те са механизмът, чрез който можем да увеличим устойчивия и приобщаващ характер на икономическия растеж. Същото важи и за Европейския стълб на социалните права, който надхвърля строгата концепция на социалната закрила, включвайки и социалното овластяване.
 
Социалните услуги са от основно значение за постигането на този по-устойчив и приобщаващ икономически растеж. Така например, в контекста на своето застаряващо население, Европа няма друг избор, освен да полага допълнителни усилия, които да гарантират, че всички имат достъп до пазара на труда – включително и най-вече онези, които традиционно са били изключени от него. Услугите по осигуряване на заетост, насочени към нуждите от подкрепа на лицата в неравностойно положение, са от решаващо значение за постигане на по-приобщаващи пазари на труда. За да могат да постигнат това, те се нуждаят и от адекватни инвестиционни и подкрепящи политики. Не става въпрос само за социални права, а за интелигентна икономика.
 
През 2018 г. EASPD – съвместно със своите членове – ще работи именно в тази посока: идентифициране на пречките и разработване на конструктивни решения, чиято цел е европейската икономика да стане по-приобщаваща и следователно по-устойчива.
 

Томас Бигнал
Съветник по инвестиционната политика на EASPD