Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Застаряването и уврежданията: определящи програмата на бъдещето

Делът на възрастните хора от общото население на Европа отбелязва значителен ръст. В същото време над 46% от световното население на възраст над 60 години имат увреждания. Предоставянето на висококачествени услуги на остаряващите хора с увреждания, както и на хората, които придобиват увреждания с възрастта, е от първостепенно значение за EASPD и нейните членове.
 
Въпреки че имат много сходства (напр. подобни нужди от подкрепа, сходни права), услугите за хората с увреждания и тези за възрастните хора традиционно се разглеждат като отделни. Разликата между политиките, отнасящи се за уврежданията и застаряването, създава редица административни и регулаторни трудности пред ефективното подпомагане на хората, които имат потребности, свързани едновременно с възрастта и увреждания.
 
През 2019 г. EASPD ще разгледа начините за осигуряване на по-добра подкрепа на своите членове при предоставянето на услуги за тази важна целева група. Ще улесним обмена на добри практики и ще проучим начините за свързване на основните грижи и подкрепа за възрастните хора и услугите за хората с увреждания. Първата стъпка към постигането на тази цел бе конференцията „Застаряването и уврежданията: определящи програмата на бъдещето“, която се проведе на 21 и 22 март в гр. Брюксел. 
 
Очаквайте следващите събития в областта на застаряването и уврежданията и участвайте в нашата работа, като споделяте Вашия опит.
 

Асел Кадирбаева,
Специалист „Научноизследователска и развойна дейност“