Langues

Resize Text

+A A -A

Change Colors

Vous êtes ici

Липсващият плюс от „Еразъм+“

През месец октомври Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения и работната програма за „Еразъм+“ за 2019 г. – най-голямата европейска програма, насърчаваща проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Приветстваме акцента върху ученето в процеса на работа и неформалното обучение, значението на развиване на компетенции в областта на цифровите технологии, както и включването на изкуствата като основна компетентност, паралелно с точните науки, технологиите, инженерните науки и математиката (STE(A)M).
 
Но въпреки увеличения годишен бюджет и усилията в подкрепа на социалното приобщаване, внимателният преглед на работната програма за 2019 г. показва липса на специфичен подход за хората с увреждания.  Това е пропусната възможност да бъде ясно заявено, че всички обучаващи се – включително тези с увреждания – трябва да могат да развиват умения и компетенции при предоставянето на подходяща подкрепа.
 
Правото на качествено образование, обучение и учене през целия живот – основен принцип на европейския стълб на социалните права – се нуждае от иновативни и интегрирани подходи, при които услугите за подкрепа играят съществена роля. Обучената и висококвалифицирана работна сила в областта на социалните грижи и подкрепа повишава конкурентоспособността на Европа, а програмата „Еразъм+“ представлява отлична възможност за нашия сектор.
 
Бихме искали следващата програма „Еразъм“ да обхване по-добре образователните нужди на хората с увреждания и ключовата роля на услугите за подкрепа като един от основните елементи на приобщаващото общество.
 
Екип на EASPD за развойна дейност, научни изследвания и иновации