Langues

Resize Text

+A A -A

Change Colors

Vous êtes ici

Нужни са качествени инвестиции за развитие на нашия сектор!

Миналата седмица EASPD проведе годишния си диалог по въпросите за политиките със заинтересовани страни от ЕС и членове на EASPD, в рамките на който бяха обсъдени настоящите и бъдещите нормативни и финансови рамки.
Както европейският семестър, така и следващата многогодишна финансова рамка са повод за основни дебати относно бъдещето на подкрепата на хората с увреждания. След приемането на Европейския стълб на социалните права в края на 2017 г., Европа вече е изпълнила задължението за създаване на социална рамка в подкрепа на европейския план за социална политика. Въпреки това се констатират сериозни различия в предоставянето на подкрепа между отделните региони и държави. Селските райони са тези, които страдат в най-голяма степен от липсата на услуги, слаба координация и фрагментация – на свой ред източник на конкретни рискове от повторна институционализация и липса на подходящи решения за грижи по места в общността.
 
Някои сегменти на сектора са в режим на оцеляване и понастоящем не са в състояние да пренасочат своите услуги към иновативни форми на предоставяне на подкрепа; за други, предоставените от ЕС рамки и ноу-хау за качество са от съществено значение за премахване на ограниченията и за създаване на възможности за стимулиране развитието на сектора.
 
Заключенията от дебата са ясни: развитието на сектора трябва да бъде подкрепено с качествени инвестиции с ясна ангажираност на потребителите, за да се постигнат най-добри резултати.
Можете да намерите докладите на EASPD за европейския семестър и следващата многогодишна финансова рамка на уебсайта на асоциацията.
 

Сабрина Ферайна,
Ръководител „Политики“ на EASPD